PNB Print vispārīgie sadarbības noteikumi

 

Cenu piedāvājums

 

Visi aprēķini tiek veikti pamatojoties uz Klienta rakstveida pieprasījumu. Pēc cenu piedāvājuma saņemšanas Klientam ieteicams, pirms pasūtījuma virzīšanas tālākai apstrādei, veikt cenu piedāvājumā norādīto datu pārbaudi.

Piedāvājums ir derīgs vienu mēnesi no izsniegšanas dienas.

 

Ja ārvalstu Klients nav nodokļu maksātājs savā mītnes valstī vai ja viņš nav paziņojis nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, PNB Print, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, rēķinā iekļaus arī PVN 21% apmērā.

 

Ja klients veic izmaiņas pasūtījuma specifikācijā pēc pirmā cenu piedāvājuma saņemšanas, PNB Print patur tiesības veikt izmaiņas cenas piedāvājumā un piegādes termiņos.

 

Pasūtījuma veikšana

 

Klientam pasūtījums jāveic rakstiski, precīzi norādot plānotā darba specifikāciju, tirāžu, failu iesniegšanas laiku un gatavās produkcijas piegādes laiku. Pasūtījums tiek uzskatīts par pieņemtu tikai tad, kad PNB Print ir nosūtījis Klientam pasūtījuma apstiprinājumu, kas ietver paredzamo piegādes laiku. Klients no savas puses pasūtījumu apstiprina vismaz divas nedēļas pirms failu iesniegšanas.

 

Ja Klients maina darba materiālus vai specifikāciju pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PNB Print ir tiesības pieprasīt samaksu par pasūtīto materiālu un pārskatīt cenu atbilstoši mainītajām specifikācijām; kā arī mainīt iepriekš saskaņotos ražošanas un piegādes datumus.

 

Ja Klients atceļ pasūtījumu vai kavē failu iesniegšanu vairāk nekā 1 mēnesi pēc tam, kad PNB Print pasūtījumu apstirprinājis, un netiek panākta cita vienošanās, Klientam jāapmaksā visi pasūtītie materiāli un to uzglabāšana.

 

Ja Klients kavē failu piegādi, puses vienojas par jaunu gatavās produkcijas piegādes datumu. Ja failu piegādes aizkavēšanos iespējams kompensēt, PNB Print darbiniekiem strādājot virsstundas, tad Klients apmaksā šīs virsstundas. Virsstundu apmaksa tiek iepriekš saskaņota ar Klientu, saņemot no viņa rakstisku apstiprinājumu e-pastā. Pēc tam apstiprinājums jānosūta pa pastu uz PNB Print, juridiskā adrese : Jāņsili, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133

 

Ja Klients pieprasa papildus paraugizdrukas vai izdrukas krāsu saskaņošanai, kas nebija iekļautas sākotnējā pasūtījumā, Klients par tām maksā papildus.

 

Ja Klients ir pasūtījis vienkrāsu druku, nenorādot tintes krāsu, tad PNB Print pieņems, ka šī krāsa ir melna. Ja saņemot failus tiek konstatēts, ka tā ir jebkura cita krāsā, PNB Print veiks atbilstošu korekciju cenu piedāvājumā.

 

PNB Print apņemas veikt steidzamu darbu izpildi, ja Klients piekrīt izvēlēties materiālu no PNB Print piedāvātā materiālu klāsta un apmaksāt to virsstundu darbu, kas saistīts ar pasūtījuma steidzamību.

 

Apakšuzņēmēji

 

PNB Print ir tiesības slēgt līgumus ar apakšuzņēmējiem, ja vien Klients nav norādījis citādi. PNB Print ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu kvalitāti tādā pašā mērā, kā par sava darba kvalitāti.

 

Failu iesniegšana

 

Visi cenu piedāvājumi tiek aprēķināti, pieņemot, ka klients iesniegs drukai sagatavotus PDF failus (instrukcija PDF failu izveidei atrodas PNB Print mājaslapā - www.pnbprint.eu).

 

Ja Klients ir iesniedzis failus, kas neatbilst PNB Print drukas prasībām, PNB Print var veikt nepieciešamās izmaiņas, iepriekš vienojoties ar Klientu par papildus izmaksām. Nelielas tehniskas kļūdas, kuru labošanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 1 stundu, tiks izlabotas bez konsultēšanās ar Klientu par papildus izmaksām; un papildu maksa tiks iekļauta rēķinā.

 

Ja faili satur elementus ar RGB krāsu modeli un PNB Print jāveic automātiska konvertācija uz CMYK krāsu modeli, PNB Print neuzņemas atbildību par krāsu atbilstību konvertētajos attēlos.

 

Ja piegādāto failu kvalitāte neatbilst PNB Print prasībām, un Klients par to ir rakstiski brīdināts (izmantojot e-pastu), PNB Print neuzņemas atbildību par drukas rezultāta kvalitāti.

 

Paraugizdruku apstiprināšana

 

Pēc failu saņemšanas, saskaņā ar iepriekšejo vinošanos ar Klientu, PNB Print nosūtīs Klientam elektronisku paraugizdruku un/vai drukātu paraugizdruku. Klients pārbauda paraugus un tos rakstiski apstiprina (izmantojot e-pastu).

 

Ja Klients nolemj neveikt labojumus failos pats, visi norādījumi par nepieciešamo labojumu veikšanu uz PNB Print jānosūta rakstiski, izmantojot e-pastu.  Labojumus PNB Print veiks par papildus samaksu, saskaņā ar veicamo darbu stundas likmi; Klients tiks rakstiski (izmantojot e-pastu) informēts par paildus izmaksām.

 

Pēc nepieciešamo izmaiņu veikšanas, PNB Print nosūtīs Klientam apstiprināšanai elektronisku parugizdruku.

 

Ja Klients nav pasūtījis PNB Print krāsu paraugizdruku, bet ir iesniedzis kā paraugu iepriekš drukātu darbu vai savu krāsu paraugizdruku, PNB Print veiks visu objektīvi iespējamo darbu, lai gala produkts atbilstu iesniegtajam paraugam. Tomēr PNB Print nevar garantēt pilnīgu atbilstību, jo iesniegtā parauga drukā var būt izmantotas nestandarta tehnoloģijas un ICC profili.

 

Ja Klients pieprasa testa druku pirms pamattirāžas drukas, tad tas tiks uzskatīts par papildu darbu un par to tiks aprēķināta papildus samaksa.

 

Klienta īpašums un elektroniskā uzglabāšana

 

Elektroniskie datu nesēji un citi no Klienta saņemtie materiāli, ja nav noteikts citādi, paliek Klienta īpašumā. Pēc pasūtījuma izpildes, materiāli tiks atdoti klientam. PNB Print finansiālā atbildība par šiem materiāliem nepārsniedz standarta pasta sūtījuma apdrošināšanas atlīdzības apjomu. Klients var saņemt papildu apdrošināšanu, ja tās pieprasījums tiek veikts rakstiski (izmantojot e-pastu) un Klients apņemas segt papildus izmaksas.

 

Ja, pēc izmaiņu veikšanas failos, Klients lūdz PNB Print nodublēt jaunāko failu versiju vai uzglabāt materiālus atkārtotiem drukas darbiem, PNB Print ir tiesības iekasēt papildus maksu par pakalpojumu. Faili tiek uzglabāti PNB Print līdz rēķinā norādītajam datumam.

 

Materiālu uzglabāšana

 

Par papīra vai jebkuru citu izejvielu, kuras Klients piegādājis ražošanas vajadzībām, uzglabāšanu, ko veic PNB Print, var tikt piemērota papildu samaksa, saskaņā ar iepriekšēju vienošanos.

 

Drukas process

 

Druka parasti tiek veikta izmantojot standarta tintes blīvumu un kopējo tintes pārklājumu, saskaņā ar materiālu un iekārtu ražotāju rekomendācijām. Ja Klients pieprasa lielāku tintes blīvumu, vai arī ja kopējais krāsu pārklājums pārsniedz 300%, tad PNB Print neuzņemas atbildību par iespējamiem krāsu nospiedumiem un žūšanas laiku.

 

Jebkuras novirzes no apstiprinātās krāsu paraugizdrukas, ko Klients izlemj pieprasīt esot klāt pie drukāšanas procesa un kas paredz drukas iekārtas dīkstāvi, tiks veiktas par papildu samaksu.

 

Ja PNB Print ir jāpārtrauc druka, lai sagaidītu klienta norādījumus, par šo aizkavēšanos Klients maksās papildus.

 

Darbu apturēšana, saskaņā ar klienta norādījumiem, uz laiku no 30 dienām un vairāk, dod tiesības PNB Print pieprasīt no Klienta samaksu par materiāliem un darbu, kā arī par produkcijas uzglabāšanu šajā laikā. Pirms darbu atsākšanas PNB Print ir tiesības pārskatīt izpildes termiņus un cenas vēl nesaražotajai tirāžas daļai.

 

Ja Klients piegādā sastāvdaļas vai papildmateriālus, kas jāiekļauj gatavajā produkcijā vai jāizmanto ražošanas darbā, tad PNB Print pieņems materiālus saskaņā ar piegādes dokumentos norādītajiem datiem un neuzņemas atbildību par faktiski piegādāto vienību skaitu.

 

PNB Print darīs visu objektīvi iespējamo, lai nodrošinātu pasūtījumā norādīto produkcijas daudzumu. Tomēr visi cenu piedāvājumi paredz novirzi:

• ± 4% tirāžai 20 000 eks., bet ne vairāk kā 400 eks.

• ± 2% tirāžai no 20 000 līdz 50 000 eks., bet ne vairāk kā 500 eks.

• ± 1% tirāžai virs 50 000pc.

 

Rēķins tiks mainīts atbilstoši piegādāto produktu faktiskajam daudzumam.

Sūdzības jāiesniedz rakstiski 14 dienu laikā pēc produktu saņemšanas, vēlāk saņemtas pretenzijas netiks izskatītas.

 

Piegāde

 

Ja nav noteikts citādi, tad viena sūtījuma piegādes izmaksas uz vienu adresi ir iekļautas cenu piedāvājumā. Piegādes nosacījumi - DAP.

Ja piegādes specifikācija tiek mainīta, PNB Print attiecīgi mainīs maksu par piegādi saskaņā ar tobrīd spēkā esošo cenrādi.

Klients informē PNB Print par piegādes adresi vismaz vienu nedēļu pirms produkta nosūtīšanas. Saņemot adresi vēlāk, PNB Print nevar garantēt piegādes nodrošināšanu saskaņā ar sākotnējo grafiku.

Ja Klients vēlās, lai tiek veikta steidzama piegāde, visas ar to saistītās papildu izmaksas sedz Klients.

 

Apmaksas noteikumi

 

Ja nav noteikts citādi, maksājums par PNB Print pakalpojumiem jāveic 30 kalendāro dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Visas izmaksas, kas saistītas ar parāda piedzīšanu, sedz Klients.

 

Pēc apmaksas termiņa beigām, tiek piemērota soda nauda 0,05% apmērā no rēķina summas par katru nokavēto dienu. PNB Print ir tiesības izmantot faktoringa procedūru parāda atgūšanai.

 

Nepārvaramā vara

 

Neviena no Pusēm nav atbildīga par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja spēju izpildīt saistības daļēji vai pilnībā kavējuši nepārvaramās varas apstākļi, kurus neviena no Pusēm nav varējusi paredzēt, novērst vai ietekmēt.

 

Strīdu risināšana

 

Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas skar Klienta pasūtījuma izpildi, izskatāmi Pusēm vienojoties, bet, ja Puses nevar vienoties, tad tiks izšķirti pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem.

© PIXELS & BOOKS PRINT